AZ EMS POWER Kft. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az EMS POWER Kft. (a továbbiakban: EMS POWER) termékeinek megvásárlására vonatkozó megrendelésekre az alábbi általános szabályok vonatkoznak: 

1.   Általános feltételek 

1.1. Az EMS POWER, mint szállító adatai:

Cégnév: EMS POWER Kft.

Székhely és levelezési cím: Magyarország, H-1098 Budapest, Dési Huber utca 5/1. 2. em. 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-294903

Adószám: 25894596-2-43.

Közösségi adószám: HU25894596.

E-mail: info@ems-power.net 

1.2. A Megrendelő: 

Jelen általános szerződési feltételek alapján az EMS POWER jelenlegi és jövőbeli üzleti partnerei számára kínálja termékeit.  Az EMS POWER-nak jelen általános szerződési feltételek alapján nincs módja szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek, azaz fogyasztók kiszolgálására. 

A Megrendelő a megrendeléssel kijelenti és szavatolja, hogy a megrendelés körében nem fogyasztóként jár el és a megvásárolni kívánt terméket üzleti célra kívánja hasznosítani. A megrendelés leadása során a Megrendelő köteles megadni adószámát, mellyel kizárólag üzleti tevékenységet folytató személyek (cégek, egyéni vállalkozók) rendelkeznek, azaz fogyasztók kiszolgálása jelen feltételek alapján technikailag sem lehetséges. 

Jogi személy Megrendelő a vásárlási igény bejelentésével kinyilvánítja, hogy a nevében eljáró természetes személy képviselőként a jogügylet megkötésére jogosult, létesítő okiratában vagy legfőbb szervi határozatában sem szerepel olyan kizárás vagy korlátozás, amely a megrendelést leadó képviselő képviseleti jogát a jogügylet megkötése szempontjából bármilyen mértékben korlátozná vagy kizárná. 

Amennyiben Ön fogyasztó, és meg kíván vásárolni valamely, EMS POWER által forgalmazott terméket, kérjük, hogy a vásárlás feltételeiről az EMS POWER fenti e-mail címén keresztül érdeklődjön egyedi ajánlat és a fogyasztók számára előírt tájékoztatás megadása érdekében. 

1.3. Az ászf hatálya

Jelen általános szerződési feltételek kizárólag, az EMS POWER Kft.-től történő közvetlen megrendelésre vonatkoznak, a disztribútoron keresztül történő értékesítésre nem alkalmazandó. 

Az EMS POWER Kft. közvetlenül, partneri közreműködés nélkül kizárólag olyan területre teljesít megrendelést, amely ország vonatkozásában nincs kizárólagos disztribúciós partnere. Azokban az országokban, ahol az EMS POWER-nak szerződött partnere van (disztribútor), a megrendelés kizárólag a partneren keresztül történhet.

A mindenkori disztribútor partnereket a https://www.ems-power.net/ distributors/ honlapon található felsorolás tartalmazza. A Megrendelők számára az adott területen kizárólagos disztribúciós vagy ügynöki joggal rendelkező partnerrel való egyeztetés alapján lehetséges a termék továbbértékesítése. Azon Megrendelő, aki továbbértékesítés keretében ezen területek valamelyikére ad el EMS POWER-terméket, a termék(ek) eredeti vételárának megfelelő kötbért köteles fizetni az EMS POWER Kft. részére. A kötbér megfizetése nem érinti az EMS POWER-nak a kötbér összegén felül esetlegesen felmerülő kárára vonatkozó megtérítési igényét. 

2.   Megrendelés 

A Megrendelő vásárlási igényét írásos formában, vagy e-mail útján, vagy a https://www.ems-power.net/contact/ oldalon keresztül küldött üzenetben jelzi, amelyben megjelöli a megvásárolni kívánt termékeket, azok mennyiségét és a szállítás helyét.

A Felek megállapodnak abban, hogy az e-mailben történő kommunikációt érvényesnek és hatályosnak elfogadják.

A Megrendelő vásárlási igényének jelzése nem minősül ajánlattételnek, kizárólag ajánlattélre történő felhívásnak tekinthető.

Az EMS POWER a Megrendelő által megjelölt e-mail címre elküldi a Megrendelő igényei alapján összeállított ajánlatot. Az ajánlat tartalmazza a rendelt termékek megjelölését, mennyiségét, vételárát és a fizetési feltételeket.

 

Amennyiben a Megrendelő az ajánlat ellenőrzését követő 5 napon belül annak tartalmát e-mail útján visszaigazolja vagy megerősíti, az az ajánlat elfogadásának minősül és azzal a Megrendelő kifejezésre juttatja, hogy a megrendelt termékek lényeges tulajdonságainak ismeretében azokat meg kívánja vásárolni az EMS POWER jelen általános szerződési feltételi szerint. 

Az ajánlat elfogadásával (visszaigazolásával, megerősítésével) a Megrendelő külön nyilatkozat hiányában is kinyilvánítja, hogy jelen általános szerződési feltételeket – mint a Megrendelő és az EMS POWER között létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumot – megismerte, megértette és a benne foglalt rendelkezéseket magára nézve fenntartás nélkül kötelezőnek ismeri el. 

Az elfogadás/megerősítés/visszaigazolás akként történik, hogy az EMS POWER által részére tett ajánlatot a Megrendelő kinyomtatja, a képviseletére jogosult személy aláírja és szkennelés után email útján visszaküldi az EMS POWER-nak. A megerősítés elküldését követően a megrendelés nem módosítható, a szerződés véglegesen megkötöttnek tekintendő. A megrendelés megerősítését követő 5 napon belül az EMS POWER elektronikus díjbekérőt küld a Megrendelő részére, amit Megrendelő 5 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Az EMS POWER a megrendelt termékek kiszállítása iránt a megrendelt termékek teljes vételárának maradéktalan megfizetését követő 2 munkanapon belül gondoskodik. 

3.   Szállítási feltételek 

Az EMS POWER a megrendelt terméket fuvarozó cég közreműködésének igénybevételével továbbítja a Megrendelő részére. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás időtartama országonként eltérő lehet. Az EMS POWER a kiszállítás várható időpontjáról lehetőség szerint előzetesen értesíti Megrendelőt.

A szállítási költségeket közvetlenül Megrendelő viseli. A Megrendelő egyéb rendelkezésének hiányában az EMS POWER az adott célországra vonatkozó legkedvezőbb szállítási feltételeket alkalmazza. Ettől eltérő egyedi ügyfél igényt a megrendeléskor kell jelezni.

A kárveszély a megrendelt küldemény fuvarozónak történő átadásának pillanatától a Megrendelőt/Vevőt terheli. 

A fuvarozás során esetlegesen bekövetkező károkért az EMS POWER semmilyen felelősséget sem vállal. Szükség esetén – amennyiben azt Megrendelő a megrendelés leadásakor kifejezetten kiköti – a fuvarozásra biztosítás köthető, amelynek költsége a Megrendelőt terheli. Tekintettel arra, hogy a kiszállítás esetlegesen egyedileg rögzített határidejének tarthatóságára az EMS POWER által nem befolyásolható körülmények döntő mértékben kihathatnak, és a termékek árképzésében az EMS POWER nem kívánja növelő tényezőként megjeleníteni az esetleges kártérítési igényekre való tartalékképzést, az EMS POWER semmilyen felelősséget nem vállal a fuvarozás határidejének fuvarozó általi betartásáért és az annak túllépése miatt esetlegesen keletkező károkért.

Amennyiben előre látható, hogy a megjelölt fuvarozási határidő bármely okból nem teljesíthető, abban az esetben az EMS POWER erről e-mailen keresztül tájékoztatja a Megrendelőt. 

4.   Tulajdonjog fenntartás 

A termék tulajdonjogát a vételár maradéktalan megfizetéséig az EMS POWER fenntartja, addig az EMS POWER kizárólagos tulajdonát képezi. A vevő köteles az áruval gondosan bánni, az elvárható módon biztosítani, és szükség szerint a kezelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően –karbantartani.

5.   Felelősség 

Amennyiben az átvett termék külső szemrevételezés alapján is láthatóan hibás, hiányos, tartalmilag vagy mennyiségileg nem egyezik a megrendeléssel, ezt Megrendelő az átvételtől számított 3 napon belül köteles jelezni az EMS POWER-nak. A termék kicserélésének, pótlásának díja az EMS POWER-t terheli. A határidő elmulasztása esetén a megrendelés hibátlanul teljesítettnek minősül.

A terméket a Megrendelő köteles rendeltetésszerűen, az üzemeltetési útmutató szabályainak betartásával használni. Az EMS POWER nem vállal felelősséget a termék rendeltetésellenes vagy üzemeltetési útmutatóba ütköző használatából eredő vagy azzal összefüggő károkért.

Az EMS POWER hibás teljesítés esetén a felelőssége mértékének maximumát a szolgáltatás tárgyának értékére korlátozza.

Az általános szerződés feltételek elfogadásával a Megrendelő a fenti felelősségkorlátozást kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi. 

6.   A TERMÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE KIZÁRÓLAG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALAPJÁN TÖRTÉNHET. 

7.   Garancia 

A gyártó EMS Power Kft. az általa gyártott eszközökre jótállást vállal a mindenkori jogszabálynak megfelelően. Ennek részleteit a jótállási jegy tartalmazza. 

A garancia kezdő időpontja az a nap, amely az EMS POWER által kiállított számlán a teljesítés napjaként szerepel.

A garancia igénybevételének feltétele a EMS Power Kft. által kiállított számla és a garancialevél bemutatása, valamint a hibás termék megküldése az EMS Power Kft. H-1098 Budapest, Balázs Béla utca 5/1. 2. em. 8. szám alatti telephelyére. Megfelelően lejelentett hiba esetén 48 órán belül megoldást biztosítunk a Vevő számára.

Garanciális javítás esetén a garancia időtartama a javítás alatt töltött idővel meghosszabbodik. Az EMS POWER mentesül a garanciális kötelezettségek alól, ha az ügyfél a terméket nem rendeltetésszerűen használja és ezáltal meghibásodik, illetve a garanciális időszakban maga javítja vagy javíttatja a terméket.

Az EMS Power Mind eszköz, az EMS Power Engine eszköz és az EMS Power Suit tréning öltözet is sorszámmal van ellátva, amelynek segítségével a gyártás, illetve az EMS Power Kft-től történő vásárlás dátuma visszamenőlegesen ellenőrizhető.

8.   Adatok nyilvántartása, kezelése

Az EMS POWER jogosult a megrendelés, az esetleges jótállási vagy szavatossági igények teljesítéséhez, valamint az az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges mértékben a Megrendelő mint ügyfél adatait nyilvántartani, tárolni és feldolgozni.

9.   Kizárási záradék

Ha az általános szerződési feltételek bármely pontja valamely ok miatt érvénytelenné válna, az nem érinti a többi feltétel érvényességét. Megrendelő és az EMS POWER a jelen általános szerződési feltételekben foglalt egyes rendelkezésektől egyedi megállapodásuk alapján eltérhetnek.

10.  Egyéb feltételek

 Az EMS POWER fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa.

Jelen általános szerződési feltételekre, az ez alapján megkötött ügyletre és a számlakibocsátás szabályaira a magyar jogszabályok érvényesek. Magyarországon kívüli, de EU-n belüli értékesítésnél a Megrendelőnek érvényes EU adószámmal kell rendelkeznie. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ennek hiányában az EMS POWER 27% Áfa felszámításával köteles termékeit értékesíteni.

 Jelen ászf magyar nyelven készült, a magyar nyelvű szöveg és fordítása közötti esetleges eltérés esetén a magyar nyelvű rendelkezések irányadóak.

 A Felek esetleges jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján rendezik, az egyeztetés sikertelenségének esetére, kikötik az EMS POWER székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

 Hatályos: 2018.01.01.-től visszavonásig

EMS Technológia

Az elektromos izomstimuláció (EMS) azt jelenti, hogy egy speciális eszköz által generált elektromos impulzusokat elektródák továbbítják a bőrre, közvetlenül a stimulálandó izmok csoportja felett.

Termékek

A 4 típusú csomag mindenféle követelménynek megfelel. Personal trainer, START, PRO, GYM
EMS Power Engine: vezeték nélküli generátor egység 12 csatornával
EMS Power Mind: 12,3 hüvelykes kijelző, 2k, könnyű, új generációs EMS applikáció
Rendkívül rugalmas ruha szilikon elektródákkal, vizezés mentes edzés
Extra tartozékok  egy alapcsomag áráért

Lépjen kapcsolatba velünk

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha saját vállalkozást tervez, vagy kérdése van az otthoni felhasználói rendszerrel kapcsolatban. Hívja irodánkat, vagy küldjön üzenetet.

Ezt a webhelyet a reCAPTCHA és a Google védi Adatvédelmi irányelveket és Általános Szerződési Feltételeket alkalmaz.

Partnereink